logo uskom

Internetowe Biuro Obsługi Klienta USKOM

Strefa Wod Kan

Regulamin

logo regulamin uskom

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie

§ 1
Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK), zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie, w szczególności dotyczących udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta użytkownika, zapewniającego dostęp do usług internetowych.
 • Przedmiotowy regulamin spełnia wymogi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002r. Dz. U. z 2013 poz.1422 tekst jednolity).
 • Regulamin jest udostępniony w strefie nielogowanej portalu IBOK https://ibok.uskom.eu/ – w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 • Wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu przy uruchomieniu usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków tego regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką USKOM bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Przystąpienie do wykonania umowy następuje z chwilą rejestracji.
 • Korzystanie z IBOK jest możliwe tylko dla klientów, którzy zaakceptowali aktualną wersję regulaminu.
 • Prawidłowe korzystanie z IBOK możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych w §3 regulaminu.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z IBOK, a w szczególności otrzymywanie e-faktury.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikający z błędnej rejestracji użytkownika.
§ 2
Użyte w Regulaminie IBOK określenia oznaczają:
 • Spółka – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Elektrycznej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346, Regon 970397667.
 • IBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta.
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest stroną zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 • Użytkownik – klient zarejestrowany w IBOK posiadający swój indywidualny login oraz hasło.
 • Przeglądarka internetowa – program komputerowy do przeglądania dokumentów w standardzie HTML niezbędny do korzystania z usługi IBOK.
 • Login – kod nabywcy, który nadawany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. dla każdego użytkownika.
 • Hasło – kombinacja min. 6 znaków zapewniająca użytkownikowi wyłączność dostępu do IBOK.
 • Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego do systemu IBOK.
 • Logowanie – wejście do aplikacji IBOK za pomocą loginu i hasła.
 • Wylogowanie – wyjście z aplikacji IBOK poprzez okno „wyloguj”
 • E-faktura – faktura, w tym faktura korygująca, duplikat faktury, w formie dokumentu elektronicznego, który spełnia wymogi określone w ustawach i rozporządzeniach
§ 3
Wymagania techniczne ogólne
 • Minimalna wymagana rozdzielczość do poprawnego działania IBOK to 1024 x 768.
 • Usługa IBOK dostępna jest dla użytkowników korzystających z przeglądarek internetowych:
  • a. Internet Explorer 7.x i nowszej,
   b. Firefox 3.x i nowszej,
   c. Opera 9.x i nowszej,
   d. Chrome 16.x i nowszej.
 • W przypadku korzystania z przeglądarki innej niż zalecane Spółka nie gwarantuje poprawności pracy IBOK i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 • Dostęp do IBOK możliwy jest poprzez stronę internetową https://uskom.eu/ bądź bezpośrednio przez adres https://ibok.uskom.eu/
§ 4
Rejestracja
 • Korzystanie z usług IBOK jest nieodpłatne.
 • Każdy użytkownik korzystający z usługi IBOK posługuje się indywidualnym numerem identyfikacyjnym/loginem i hasłem.
 • Dane dostępowe (login i hasło) niezbędne do korzystania z IBOK udostępnione są klientowi przez Spółkę po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz wypełnieniu i przesłaniu za pomocą strony internetowej formularza rejestracyjnego.
 • Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego należy wprowadzić dane:
  • a. Numer klienta - kod dostępny na fakturze.
   b. Numer faktury
   c. Kwota brutto faktury
   d. Numer telefonu do powiadomień SMS
   e. Adres email – Aktywny adres email.
   f. Hasło
   g. Potwierdź hasło
 • Login i hasło przyporządkowane są tylko jednemu użytkownikowi.
 • Użytkownik otrzymuje przydzielony login przez IBOK. Hasło jest indywidualnie ustalane przez użytkownika.
 • Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie trwania umowy.
 • Hasło użytkownika jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej, niedostępnej dla innych użytkowników oraz pracowników Spółki.
 • W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła dostępu do IBOK, na stronie logowania powinien niezwłocznie zaznaczyć opcję „Nie pamiętam hasła”, która automatycznie wygeneruje i wyśle nowe, tymczasowe hasło na podany podczas rejestracji adres email. Hasło tymczasowe winno być zmienione na własne po zalogowaniu użytkownika do systemu.
 • Zasady korzystania z usługi polegającej na przesyłaniu i udostępnianiu faktur w formie elektronicznej oraz warunki udostępniania faktur w formie elektronicznej dla Odbiorców zarejestrowanych w IBOK szczegółowo określa Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej.
§ 5
Reklamacje
 • Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących IBOK możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@uskom.eu, pod numerem telefonu (68) 355 22 08 oraz korespondencyjnie na adres Spółki.
 • Zgłoszenie winno zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 • Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Spółkę pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub zmian funkcjonującego oprogramowania.
§ 6
Zakres zobowiązań i odpowiedzialności
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z IBOK zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do:
  • a.niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych użytkowników,
   b.nie udostępniania haseł osobom trzecim,
   c.wylogowania się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z IBOK,
   d.powiadomienia Spółki o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu udostępnionego oprogramowania.
 • Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 • Spółka zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu oraz za działania lub zaniechania dostawcy elektronicznych kanałów komunikacyjnych.
 • Spółka przewiduje chwilowe wstrzymanie dostępności do IBOK w przypadku prowadzenia prac aktualizacyjnych i konserwacyjnych, a także awarii łącza internetowego, przy czym wszelkie planowane terminy prac ogłoszone zostaną wyprzedzająco w stosownym komunikacie.
 • Spółka nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
 • Spółka może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować widoczność danych w IBOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe dane lub informacje dla użytkownika.
 • Korzystanie z IBOK nie zwalnia użytkownika z obowiązku udostępniania osobą reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego zgodnie z zapisami art. 7 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 139).
 • Użytkownik IBOK zgadza się na otrzymywanie na podany adres email powiadomień od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. dotyczących usług (tj. wystawionych faktur, awarii itd.).
§ 7
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką zostaje zawarta automatycznie z każdym klientem, który zaakceptuje warunki niniejszego regulaminu. Spółka zobowiązuje się do świadczenia usługi najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty zawarcia umowy.
 • Użytkownik ma prawo do rezygnacji z użytkowania usługi IBOK w każdym czasie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do niniejszego regulaminu.
 • Rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. 1, następuje poprzez wysłanie wiadomości e mail, wysłanie pisma, lub faksu.
 • W przypadku naruszenia warunków regulaminu lub przepisów prawa umowa określona w pkt.1 zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.
 • W przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, użytkownik traci dostęp do systemu IBOK w terminie 14 dni od daty powiadomienia o dezaktywacji jego konta. W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest do pobrania wszystkich udostępnionych faktur elektronicznych z serwera IBOK w w/w terminie.
 • Rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. 1, skutkuje usunięciem danych osobowych użytkownika oraz unieważnieniem funkcjonującego loginu i hasła z systemu IBOK.
§ 8
Ochrona Danych Osobowych
 • PUK „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie jest administratorem danych osobowych, który ma zawartą z PUK „USKOM” Sp. z o.o. Umowę podstawową na w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 tekst jednolity.). Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PUK USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie,
 • Dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy i będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dostępie do Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) na podstawie art. 6. 1. b) RODO,
 • Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 • Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie PUK „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie
 • Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 • Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
 • Kontakt w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@uskom.eu
 • Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2014 poz.243 tekst jednolity).
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2013 poz.1422 tekst jednolity).
 • Udostępnione dane są w pełni chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r. poz.1000 tekst jednolity) oraz zgodne z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 • Dane osobowe Klienta, o ile są łącznie niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego Serwisu IBOK w zakresie:
  • a. nazwiska i imienia Klientów,
   b. adresu zameldowania na pobyt stały
   c. adresu do korespondencji, o ile jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
   d. stanu wodomierza,
   e. numeru telefonu
   f. adresu e-mail
   g. ………
   h. ………
   i. ………
   przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem usług w ramach Serwisu eBOK.
 • Dostęp do systemu jest możliwy jedynie po poprawnej identyfikacji Klienta na podstawie numeru identyfikacyjnego ID i hasła.
 • W trakcie dostępu do systemu następuje połączenie między stronami, które jest szyfrowane przy wykorzystaniu technologii SSL/HTTPS.
§ 9
Zakres usług świadczonych drogą elektroniczna poprzez portal IBOK
  Za pośrednictwem portalu IBOK Klient ma możliwość:
   a. Zgłoszenia odczytu wodomierza;
   b. Dostępu do historii odczytów wodomierza;
   c. Dostępu do historii swoich płatności;
   d. Dostępu do zawartych Umów i aneksów do umów;
   e. Dostępu do listy faktur, not księgowych i korygujących;
   f. Dostępu do salda rozliczeń na dzeń bieżący;
   g. Dokonania płatności internetowej za pośrednictwem Blue Media za należnosć.;
   h. Wysłania zgłoszenia eksploatacyjnego.
§ 10
Postanowienia końcowe
 • Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie informatycznym, zmiany w ofercie.
 • W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach serwisu https://uskom.eu/ stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia użytkownikowi regulaminu na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z IBOK po wprowadzeniu zmian do regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 • Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usługi poprzez IBOK rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.
 • Prawem właściwym jest prawo polskie.
Rejstracja IBOK - Strefa Klienta Wod-Kan Strefa Klienta Wod-Kan IBOK Strefa publiczna IBOK